Những Điều Khoản Cũng Như Điều Kiện Người Chơi Cần Biết

Chào mừng bạn đến với trang web SBOBET của chúng tôi! Những Thỏa Thuận và Điều Khoản này quy định việc sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm mọi nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua SBOBET. Bằng cách tiếp cận hoặc sử dụng SBOBET, bạn đồng ý tuân thủ những quy định này. Nếu không đồng ý, vui lòng dừng truy cập và sử dụng SBOBET.

Chúng tôi sở hữu và có quyền sở hữu trí tuệ 

Trang web và tất cả nội dung của nó (bao gồm thông tin, phần mềm, văn bản, hình ảnh, video, và âm thanh) đều là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi các quyền bản quyền, thương hiệu, sáng chế, và quyền sở hữu trí tuệ khác.

Những Điều Khi Sử Dụng Trang SBOBET

Bạn được cấp một giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang SBOBET chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Việc sử dụng trang web này không được phép cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc có thể gây hại hoặc can thiệp vào trải nghiệm của bên thứ ba.

Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin ở đây chỉ mang tính chất tổng quan và không thay thế cho tư vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi không cam kết tính đầy đủ, chính xác hoặc đáng tin cậy của thông tin trên Trang SBOBET. Sự phụ thuộc của bạn vào thông tin này là có rủi ro.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng Trang SBOBET hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan, cho dù là tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc kết quả, dù dựa trên hợp đồng, vi phạm, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo trước về khả năng của các tổn thất đó.

Bảo Vệ

Bạn cam kết bảo vệ và miễn trừ chúng tôi, cũng như các đối tác, cơ quan, nhân viên và nhà cung cấp của chúng tôi, khỏi mọi thiệt hại, chi phí và tổn thất phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang SBOBET của bạn.

SBOBET Có Quyền Được Sửa Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng Trang SBOBET sau bất kỳ thay đổi nào sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản mới.

Những Thẩm Quyền Và Luật Được Sử Dụng

Các Điều khoản này và việc sử dụng Trang SBOBET sẽ tuân thủ luật pháp của địa phương mà chúng tôi hoạt động, không áp dụng bất kỳ quy định lựa chọn luật nào. Mọi tranh chấp pháp lý liên quan đến Điều khoản này sẽ được giải quyết tại tòa án địa phương mà chúng tôi hoạt động.

Những thỏa thuận của 2 bên

Những Điều khoản và điều kiện sbobet này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng SBOBET Casino và thay thế mọi thỏa thuận trước đó, bất kể đó là miệng hoặc bằng văn bản.

Thông tin hỗ trợ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Điều Khoản và Điều Kiện này, hãy liên hệ với chúng tôi tại https://sbobet.vin/